Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

PrO (AEGON Życie)

PrO (AEGON Życie)

Aegon PrO to produkt, który umożliwia gromadzenie kapitału na przyszłość. Oprócz funkcji oszczędzania ubezpieczenie pełni również funkcję ochronną. Suma ubezpieczenia w Aegon PrO zmienia się w trakcie trwania programu wraz ze wzrostem wartości zgromadzonych środków.

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczonym może być osoba, która w dacie podpisania wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia jest w wieku od 18 do 50 lat.

Czas trwania programu AEGON PrO jest nieokreślony.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe, gdy Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia:

 • śmierć Ubezpieczonego;
 • dożycie przez Ubezpieczonego stu lat;
 • Całkowitą Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy.

 

Towarzystwo nie przewidziało dla swoich klientów możliwości wykupu umów dodatkowych.

Składka

Składki regularne (w PLN) – możliwe 2 warianty:

 • Raz na miesiąc – minimum 100 PLN;
 • Raz do roku – minimum 1 000 PLN.

Porównaj ceny

Od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia.

Po trzeciej rocznicy polisy Ubezpieczający może zawiesić opłacanie składek na czas do 12 miesięcy. Powyższe uprawnienie nie może być wykonywane w okresie prolongaty oraz częściej niż jeden raz w okresie kolejnych pięciu lat.

Fundusze

Towarzystwo tworzy fundusze w celu lokowania środków pochodzących ze składek. W ramach programu dostępnych jest 6 funduszy złotówkowych:

 • Idea Premium (PLN)
 • UniWIBID (PLN)
 • BPH Obligacji 1 (PLN)
 • Idea Obligacji (PLN)
 • Arka BZ WBK Akcji (PLN)
 • Legg Mason Akcji (PLN)

 

Dostęp do informacji o rachunku oraz historii transakcji poprzez:

 • Infolinię AEGON
 • Internet – aplikacja "Twój Rachunek"

 

W ramach AEGON PrO ubezpieczyciel oferuje również 4 bezpłatne transfery środków i zmiany alokacji składki, co daje możliwość dostosowywania na bieżąco składu portfela funduszy do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa

Jeżeli:

 1. śmierć Ubezpieczonego była wynikiem:
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które nastąpiły przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa lub były skutkiem choroby, której pierwsze objawy wystąpiły przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa lub która została zdiagnozowana lub wymagała porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków, przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa;
  • popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego samookaleczeniem lub usiłowaniem samobójstwa;
 2. Ubezpieczający lub jego przedstawiciel podał nieprawdziwe informacje we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, kwestionariuszu medycznym lub innych pismach, w szczególności zataił chorobę, chyba że:
  • powyższe informacje nie miały wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa śmierci Ubezpieczonego, albo
  • powyższe informacje miały wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa śmierci Ubezpieczonego, ale śmierć nastąpiła po upływie trzech lat od zawarcia Umowy Ubezpieczenia,

 

odpowiedzialność Towarzystwa jest ograniczona w ten sposób, że Towarzystwo spełnia na rzecz uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości Wartości Rachunku Ubezpieczenia, pomniejszonej o należne opłaty.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Całkowitej Niezdolności Ubezpieczonego do Pracy, jeżeli zdarzenie to nastąpiło w związku z:

 • udziałem w zajęciach sportowych, rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególności uprawianiem sportów spadochronowych, motorowodnych, wspinaczki wysokogórskiej, paralotniarstwa, speleologii, nurkowania z użyciem akwalungu, wyczynowo sportów zimowych, z wyłączeniem sportów pieszych, udziałem jako zawodnik w wyścigach samochodowych, motocyklowych, wszelkiego rodzaju wyścigach z wyłączeniem lekkoatletycznych i pływania, uprawiania sportów, do których wykonywania potrzebne są odpowiednie zezwolenia, patenty lub inne uprawnienia, a Ubezpieczony uprawnień tych nie posiadał albo przekroczył posiadane uprawnienia;
 • wypadkiem lotniczym, jeżeli statek powietrzny nie należał do licencjonowanych linii lotniczych;
 • zażyciem alkoholu, środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków lub innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza;
 • chorobą Ubezpieczonego, w tym występującą nagle (np. zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu), z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy chorób i infekcji, stanowiących następstwo obrażeń fizycznych ciała doznanych wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, o ile choroby lub infekcje wystąpiły w okresie 30 dni od Nieszczęśliwego Wypadku;
 • leczeniem lub zabiegami leczniczymi, które nie są medyczną koniecznością;
 • dobrowolnym zażyciem trucizny lub wdychaniem wszelkiego rodzaju szkodliwych gazów, z wyłączeniem przypadku, gdy wdychanie gazów nastąpiło w związku z wykonywaną pracą;
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym;
 • czynnym, dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach;
 • masowym skażeniem radioaktywnym lub chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość;
 • epidemią lub masowym zatruciem.

 

Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Całkowitej Niezdolności Ubezpieczonego do Pracy wygasa w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 65 lat.

Korzyści

 

 • Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 • Bezterminowy charakter programu sprawia, że podatek od zysków kapitałowych płacisz tylko przy wypłacie środków – zamiast każdorazowego odliczania 19% przy przenoszeniu środków do innego funduszu.

Porównaj ceny

Kilka słów o Aegon

W Polsce Grupa AEGON reprezentowana jest przez dwie firmy, dla których wspólnym celem jest zabezpieczenie finansowej przyszłości swoich Klientów.

 

 • AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to ekspert w tworzeniu długoterminowych programów inwestycyjno-oszczędnościowych w formie polisy na życie.
 • AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza otwartym funduszem emerytalnym w ramach kapitałowej części systemu ubezpieczeń społecznych.

 

AEGON buduje swój sukces w oparciu o osiągnięcia, wiedzę oraz umiejętności pracowników i kierownictwa pochodzących z danych krajów. Lokalne doświadczenie i globalna siła Grupy AEGON gwarantują dalszy dynamiczny rozwój spółek w Polsce.

AEGON zwraca szczególną uwagę, aby oferowane produkty były przejrzyste, a Klienci mieli w każdej chwili pełną wiedzę na temat wartości inwestycji, poniesionych kosztów czy historii dokonanych transakcji.

Źródło: Aegon

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2022 | Mapa serwisu