Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 10 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

18 GRU 2019
Data aktualizacji: 28 MAJ 2020
Rynek ubezpieczeniowy pełen jest różnych wariantów. Można wybrać zarówno indywidualną ochronę, jak i grupową, polisę dla całej rodziny, ochronę dla dzieci oraz polisę z funduszem kapitałowym, która pozwoli zainwestować swoje środki.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Oferta inwestycyjna jest korzystnym rozwiązaniem, jednak przed zakupem warto dowiedzieć się więcej o takiej formie ubezpieczenia. Dobrze wiedzieć, na czym polega połączenie ochrony z inwestycją, jak wygląda umowa w takim przypadku oraz jak można rozwiązać umowę. Kilka kluczowych informacji z pewnością ułatwi podjęcie decyzji o rodzaju polisy, jaki ostatecznie się wybierze. 
   

  Co to jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

  Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) to rodzaj ubezpieczenia osobowego, którego celem jest, oprócz zapewnienia ochrony, inwestowanie części środków. Składka jest zatem podzielona na dwie części – ochronną i inwestycyjną. To, jaki procent składki kierowany jest na ochronę, a jaki na inwestowanie. Towarzystwo może jedynie ustalić minimalną wartość wpłacanej składki, np. 120 zł miesięcznie.

  Pierwsza część składki, czyli ochronna, gwarantuje świadczenie pieniężne na wypadek wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. Z kolei druga część składki jest kierowana na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Tzw. koszyk funduszy może być organizowany przez ubezpieczyciela lub mieć strukturę otwartą, dopuszczającą inwestowanie środków przez ubezpieczającego bądź ubezpieczonego poprzez dostęp do platformy internetowej. Wartość funduszu przeliczana jest na jednostki uczestnictwa, a środki w nim zgromadzone przeznaczane są na zakup różnych instrumentów finansowych – np. akcji, obligacji, lub złota.

  W sytuacji inwestowania własnych środków należy pamiętać o ryzyku inwestycyjnym, które klient może ponieść. Może jednak uzyskać możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, jednak to jest już uzależnione od rodzaju umowy z ubezpieczycielem. W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku (zdarzenia), ubezpieczony lub uposażony świadczenie w wysokości określonej w umowie, równej np. sumie ubezpieczenia albo bieżącej wartości jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

  W sytuacji, gdy ubezpieczony chce zrezygnować z ubezpieczenia i całkowicie wykupić polisę, wiąże się to z poniesieniem kosztów w postaci np. opłaty likwidacyjnej. Istnieje również opcja wypłacenia wartości polisy w trakcie obowiązywania umowy. Wówczas jest to tzw. wykup częściowy, który nie oznacza całkowitej rezygnacji z umowy i wiąże się w związku z tym z niższymi kosztami.

  Umowa ma z reguły charakter długoterminowy, zawierana jest np. na 10 lub 30 lat, chociaż funkcjonują też produkty 2-4 letnie. W jej ramach ubezpieczony zobowiązuje się wpłacić jednorazowo składkę lub dokonywać regularnych wpłat w określonych w umowie okresach, np. miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.
   

  Na czym polega inwestowanie składki na polisie?

  Ubezpieczony ustala kwotę składki, jaką chce przeznaczyć na swoje ubezpieczenie, a następnie z tej kwoty określa część, która ma być kierowana na inwestowanie. Tę część określa dowolnie.

  Część inwestycyjna ma zapewnić określoną kwotę, która zostanie wypłacona w momencie zakończenia umowy, czyli np. za 20 lat. W tym czasie środki są inwestowane w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. 

  WAŻNE!
  Kwota po upływie czasu umowy może różnić się od kwoty zakładanej – ponieważ ryzyko inwestycyjne jest wpisane w ten rodzaj ubezpieczenia, jednak najczęściej – kwota jest zbliżona do sumy, jaka była prognozowana.
   

  Czym się różni ubezpieczenie na życie z UFK od polisolokaty i od lokaty?

  Polisa na życie z UFK bywa mylnie określana polisolokatą. Należy tutaj jednak podkreślić, że to dwa zupełnie różne produkty. Z polisolokatą wiąże się ochrona na życie i dożycie, natomiast jest zobowiązaniem krótkoterminowym. Ubezpieczony może w dowolnym momencie odstąpić od umowy i nie poniesie z tego tytułu kosztów (np. opłata likwidacyjna).Kwota ubezpieczenia w polisolokacie jest sumą zgromadzonych składek powiększoną o ustaloną w umowie wartość. 

  Z kolei w przypadku ubezpieczenia na życie z UFK składka przeznaczana jest w części na cele ochronne oraz koszty, jakie ubezpieczyciel ponosi w związku z zapewnieniem ochrony, a pozostała część kierowana jest na cele inwestycyjne. Ryzyko inwestycyjne sprawia, że trudno jest oszacować konkretną kwotę, jaka zostanie zgromadzona na rachunku inwestycyjnym. Ponadto zysk osiągnięty z takiej inwestycji podlega opodatkowaniu z tytułu dochodów kapitałowych. Obowiązuje 19-procentowa stawka tzw. podatku Belki.

  Lokata jest produktem bankowym i dotyczy gromadzenia środków na specjalnym rachunku w celu pomnażania środków za pomocą odsetek. Lokata jest przedsięwzięciem krótkoterminowym, zwykle dotyczy okresu od 1 miesiąca do 3 lat. Jeżeli właściciel lokaty zdecyduje się ją rozwiązać przed terminem, na jaki została założona, może - w zależności od jej rodzaju - utracić część lub całość odsetek, ale co do zasady nie utraci kapitału. Część banków oferuje lokaty, w przypadku których wcześniejsze zerwanie umowy nie wiąże się z utratą odsetek. W porównaniu do polisy na życie z UFK lokata jest więc produktem bezpieczniejszym. W jej przypadku ryzyko inwestycyjne, które jest nieodłącznym elementem ubezpieczenia na życie z UFK nie jest duże. Rezygnacji z lokaty towarzyszą również niższe koszty, tymczasem w przypadku ubezpieczenia na życie z UFK występuje wysoki koszt rezygnacji w postaci np. opłaty likwidacyjnej, sięgających w skrajnych przypadkach 100% wartości zgromadzonych środków. 
   

  Jakie różnice między polisą UFK, polisolokatą i lokatą bankową?

   
  Ubezpieczenie na życie z UFK
   
  Polisolokata Lokata bankowa
  Struktura produktu
  Składka przeznaczana na dwa cele – ochronny i inwestycyjny
   
  Składka przeznaczana na dwa cele – ochronny i inwestycyjny    Składka w całości przeznaczona na wypłatę świadczenia Kwota w całości przeznaczona na wypłatę środków
  Zysk
  Trudny do oszacowania
   
  Ustalony w umowie Ustalony w umowie
  Czas trwania umowy
  Długi
  najczęściej 10-30 lat
  rzadziej 2-4 lata
   
  Średni lub krótki Krótki
  12-36 miesięcy 

  Kiedy można odstąpić bez utraty kapitału?
   
  Na koniec umowy W dowolnym momencie W dowolnym momencie

  Koszty odstąpienia przed końcem umowy
   
  Utrata do 100% zgromadzonych środków (tzw. opłata likwidacyjna) Utrata części kwoty umownej, o którą powiększony jest kapitał Utrata części lub całości odsetek

  Ryzyko inwestycyjne
   
  Tak Nie Nie

  Gwarancja Bankowe Funduszu Gwarancyjnego
   
  Nie Nie Tak
  Tabela 1. Opracowanie na podstawie UOKiK.
   

  Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia z UFK?

  Podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym powinno poprzedzać kilka kroków:
   
  1. Sprawdzenie istotnych cech umowy ubezpieczenia,
  2. Zapoznanie się z zasadami przystąpienia oraz rezygnacji z polisy,
  3. Zapoznanie się z kosztami związanymi z obsługą polisy oraz jej likwidacją,
  4. Sprawdzenie, jaką rolę odgrywa instytucja zawierająca umowę z klientem.

  Ubezpieczony ma prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej informacji o ofercie, a instytucja sprzedająca ma obowiązek odpowiedzieć na wszelkie pytania wyczerpująco i zgodnie z prawdą. 
   

  Jaka suma ubezpieczenia w polisie na życie z UFK?

  Z powodu podziału składki na dwie części, świadczenie z tytułu śmierci może zostać wypłacone na dwa sposoby i są one uzależnione od postępu gromadzenia środków. Sytuacja będzie znacznie się różniła, jeśli np. do zgonu ubezpieczonego dojdzie w dwa lata po zawarciu umowy, jak i po 20 latach od podpisania umowy.

  W sytuacji, gdy część ochronna nie zgromadziła jeszcze środków w wysokości sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia zostaje wypłacona w części z środków inwestycyjnych.

  Wypłatę świadczenia otrzymują osoby wskazane w umowie jako uposażone. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie podał w umowie uposażonych – świadczenie otrzymują osoby uprawnione do dziedziczenia, z zachowaniem ich kolejności.
   

  Jak zrezygnować z polisy UFK?

  Może się również zdarzyć sytuacja, w której ubezpieczony uzna, że chce zrezygnować z ubezpieczenia. Ma do tego pełne prawo. Może wykonać 4 kroki:

  1. Reklamacja u przedsiębiorcy
  Klient może złożyć reklamację do podmiotu, z którym podpisał umowę lub który zaoferował przystąpienie do ubezpieczenia – może to być ubezpieczyciel lub ubezpieczający, np. bank lub pośrednik finansowy.

  2. Uzyskanie porady prawnej w instytucji konsumenckiej
  Jeśli złożenie reklamacji nie poskutkuje, konsument może skontaktować się z instytucją świadczącą bezpłatne porady prawne w sprawach indywidualnych – Rzecznikiem Ubezpieczonych, miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów, Federacją Konsumentów lub zadzwonić na Infolinię Konsumencką, której konsultanci wskażą odpowiednią instytucję. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady wybranego przez siebie prawnika.

  3. Mediacja/arbitraż
  Na każdym etapie sporu z przedsiębiorcą (np. ubezpieczycielem, bankiem, doradcą finansowym) konsument może skorzystać z mediacji lub arbitrażu w ramach Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Warunkiem jest wartość przedmiotu sporu – musi ona przekraczać 500 zł.

  4. Droga sądowa
  Klient może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym, składając pozew indywidualny lub dołączając do pozwu zbiorowego.
   

  Czym się różni indywidualne od grupowego ubezpieczenia na życie z UFK?

  Ubezpieczenie z UFK może być oferowane zarówno w formie polisy indywidualnej, jak i grupowej. W przypadku polisy indywidualnej – klient zawiera umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym na własny rachunek. Z kolei w przypadku polisy grupowej z UFK sprawa wygląda zupełnie inaczej – jest to umowa, którą zawiera pośrednik czyli np. bank jako ubezpieczający i dokonuje tego na rachunek swoich klientów, którzy w ten sposób stają się ubezpieczonymi. 

  Klient, aby otrzymać ochronę z ubezpieczenia, musi złożyć ubezpieczającemu deklarację przystąpienia do ubezpieczenia – tj. przystąpić do umowy już podpisanej. Dopiero wtedy staje się ubezpieczonym. Klient nie zostaje zatem stroną umowy, co negatywnie wpływa na jego pozycję w przypadku potrzeby obrony swoich interesów. Ubezpieczenie grupowe jest znacznie mniej opłacalne również z tego powodu, iż skutkuje odebraniem klientowi wielu ustawowych uprawnień, które przysługiwałyby mu jako stronie umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnym, m.in. pozbawia go możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ubezpieczenia, ogranicza obowiązki informacyjne po stronie ubezpieczyciela, a także eliminuje prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
     
  Polisa na życie ma za cel zapewnić solidne wsparcie w wielu różnych sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Należy jednak pamiętać, że ważna jest również cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Ubezpieczenie na życie z UFK jest połączeniem produktu ochronnego i inwestycyjnego

  2. Klient sam decyduje jaka część składki będzie stanowić inwestycję

  3. W sytuacji zdarzenia polisowego świadczenie wypłacane jest z części ochronnej

  4. Polisa na życie UFK może mieć formę polisy indywidualnej oraz grupowej, jednak ta druga jest o wiele mniej korzystna
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie po zawale serca - czy można kupić?

  26 LIS 2020
  Co w sytuacji, gdy przeszliśmy już zawał serca, a chcemy zawrzeć umowę...
  Porada img

  Dziecięce porażenie mózgowe a ubezpieczenie

  05 LIS 2020
  Zarówno urodzenie dziecka, jak i jego poważne zachorowanie stanowi podstawę...
  Porada img

  Ochrona tymczasowa w ubezpieczeniu na życie

  30 PAŹ 2020
  Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nam wiele możliwości ochrony do wyboru....
  Porada img

  Kalkulator ubezpieczeń na życie bez podawania danych osobowych - jak działa?

  29 PAŹ 2020
  W ostatnim czasie kalkulator polis życiowych Rankingubezpieczennazycie.pl...
  Porada img

  IKE IKZE Indywidualne Konta Emerytalne

  05 PAŹ 2020
  Co można zrobić, by zabezpieczyć swoją emeryturę? Na rynku...
  Porada img

  Choroby przewlekłe w polisie na życie

  17 WRZ 2020
  Za diagnozowanie choroby przewlekłej ubezpieczyciel wypłaci nam nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Suma ubezpieczenia
  Okres ochronny
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2020