Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 3 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie przedszkolaka - co obejmuje i jak je kupić?

05 LUT 2021
Data aktualizacji: 05 LUT 2021
Ubezpieczenie przedszkolaka - co obejmuje i jak je kupić?
Szukasz ubezpieczenia dla przedszkolaka? W większości towarzyszeń ubezpieczeniowych odpowiednią polisę wykupisz bez wychodzenia z domu. Wysokość świadczenia zależy od okoliczności, w których doszło do wypadku, a koszt składki może wynieść już do 38 złotych rocznie.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Ubezpieczenie przedszkolaka zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku. Z polisy można skorzystać, jeśli u malucha doszło do złamania, zwichnięcia lub uszczerbku na zdrowiu, obejmuje ona także zwrot kosztów leczenia, pobytu w szpitalu i rehabilitacji.

  Przeanalizowaliśmy takie ubezpieczenie w wariancie polisy NNW, polisy rodzinnej i polisy grupowej na przykładzie Generali, Nationale Nederlanden i PZU.

     

  Ubezpieczenie przedszkolaka z polisy NNW szkolnej

  Jednym z dostępnych rodzajów polis dla przedszkolaków jest ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie to chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W sytuacji, gdy doszło do zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, jego rodzice mogą liczyć na wypłatę należnego odszkodowania, a pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel.

  W przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego Generali ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka przysługuje dzieciom w wieku od 4. miesiąca do 7. roku życia, które uczęszczają do żłobka, przedszkola lub zerówki. Polisa obejmuje sytuacje, takie jak urazy lub śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także następstwa nieszczęśliwego wypadku – pobyt w szpitalu, zwrot wypożyczenia środków pomocniczych oraz kosztów leczenia i rehabilitacji.

  W ramach ubezpieczenia można się zabezpieczyć również przed następstwami COVID-19 oraz od ugryzienia przez kleszcza. Ubezpieczenie dla przedszkolaka to także inne rozszerzenia, np. wypadki w trakcie wyczynowego uprawianiu sportu, wsparcie psychologa lub nawet opłacenie korepetycji, jeśli dziecko nie może długo powrócić do szkoły.


  Szczegóły ochrony przedszkolaka z polisy NNW

  Zdarzenie Maksymalne odszkodowanie
  Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku 12 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
  Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 3 600 zł 5 400 zł 5 400 zł 9 000 zł 18 000 zł
  Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – po nieszczęśliwym wypadku 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
  Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – po nieszczęśliwym wypadku 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 5 000 zł 7 500 zł
  Poważne zachorowanie 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł
  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby 200 zł 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł
  Pobyt w szpitalu/na OIOM wskutek COVID-19 200 zł 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł
  Ugryzienie przez kleszcza Do 1 500 zł
  Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 24 000 zł 29 000 zł 35 000 zł 47 000 zł 80 000 zł
  Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu 12 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
  Wysokość rocznej składki 38 zł 49 zł 70 zł 99 zł 156 zł
  Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty Generali z 02.02.2021 r.

  WAŻNE:
  Polisę dla przedszkolaka warto wykupić bez względu na prawdopodobieństwo doznania wypadku – roczna składka wynosi zaledwie 38 złotych (w wariancie minimalnym). Im wyższa suma ubezpieczenia przedszkolaka, tym wyższe odszkodowanie.

  Polisa NNW dla przedszkolaka to również sytuacje, w których nie przysługuje odszkodowanie. W przypadku Generali tak jest, gdy zdarzenia zaistniały w wyniku:
  • ataków konwulsji, epilepsji i omdlenia,
  • chorób lub stanów chorobowych, które nie zostały wymienione w OWU,
  • choroby psychicznej ubezpieczonego oraz jej skutków,
  • działania radiacji, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia chemicznego, trucizny,
  • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego itp.,
  • leczenia oraz zabiegów leczniczych, chyba że ich przeprowadzenie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym i kosmetycznym, chyba że ich przeprowadzenie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,
  • posiadania lub używania środków pirotechnicznych,
  • świadomego samookaleczenia się lub okaleczenia na własną prośbę albo próby samobójczej, lub samobójstwa ubezpieczonego,
  • wypadku lotniczego lub morskiego,
  • udziału ubezpieczonego w zakładach, wyścigach, bójkach,
  • zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą pokarmową,
  • złamania patologicznego, tzn. złamania powstałego wskutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości,
  • innych okoliczności wyłączających odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego, o których mowa w OWU.


  Ubezpieczenie przedszkolaka z polisy rodzinnej

  Inny sposób na to, by ubezpieczyć dziecko, to wykupienie polisy rodzinnej. Taką opcję oferuje np. Nationale Nederlanden. W ramach ubezpieczenia na życie można zabezpieczyć do 10 osób, w tym także przedszkolaka.

  Ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden przysługuje osobom w wieku od 1 roku życia do lat 66.

  Polisa jest zawierana na okres minimum 10 lat, obejmuje zdarzenia takie jak śmierć ubezpieczonego oraz śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu oraz operacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym. Umowa dodatkowa obowiązuje na czas 5 lat.

  Minimalna składka ochronna w przypadku, gdy ubezpieczonych zostało dwóch lub więcej członków rodziny, wynosi 59 złotych miesięcznie. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu i sumy ubezpieczenia, a także od częstotliwości opłacania. Składki opłacane kwartalnie, półrocznie lub rocznie objęte są rabatem w wysokości kolejno: 1%; 2,3% oraz 5%.


  Szczegóły ochrony przedszkolaka z polisy rodzinnej

  Zdarzenie Minimalna SU Maksymalna SU dla umowy dodatkowej Maksymalna łączna SU ze wszystkich umów dodatkowych
  Uszkodzenie ciała dziecka 20 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
  Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku 5 000 zł 40 000 zł nie dotyczy
  Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku 5 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
  Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
  Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 200 000 zł 1 000 000 zł
  Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 200 000 zł 1 000 000 zł
  Pobyt w szpitalu/na OIOM wskutek COVID-19 5 000 zł 300 000 zł 1 000 000 zł
  Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie oferty Nationale Nederlanden z 02.02.2021 r.

  Ubezpieczyciel określa w OWU sytuacje, w których nie przysługuje polisa na życie dla przedszkolaka. W przypadku Nationale Nederlanden ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy do zdarzenia doszło w następstwie:
  • działań wojennych, stanu wojennego, czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy itp.,
  • samobójstwa,
  • zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym itp.
  Ponadto polisa nie obejmuje sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w wyniku spożywania lub pozostawania w stanie po użyciu alkoholu (lub środków odurzających, substancji psychotropowych itp.). Do wyłączeń odpowiedzialności zaliczane są także sytuacje, w których ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny środek transportu bez spełnienia kryteriów dopuszczenia do ruchu drogowego.


  Ubezpieczenie przedszkolaka z polisy grupowej

  Alternatywą dla ubezpieczenia NNW dla przedszkolaka i polisy rodzinnej jest ubezpieczenie grupowe, gwarantowane przez pracodawcę pracownikom i ich rodzinom. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie wszystkie firmy zapewniają je, natomiast największą zaletą jest niska cena. Jeśli pracodawca wpisuje ubezpieczenia dla pracowników w koszty prowadzenia działalności, polisa dla dziecka może być nawet darmowa.

  Czy da się ubezpieczyć przedszkolaka z polisy grupowej? To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli firma ma podpisaną umowę np. z PZU, w OWU przeczytamy, że pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat, natomiast polisa obejmuje małżonka pracownika oraz dzieci, które są pełnoletnie. Dopiero po wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia możliwe jest objęcie ochroną dzieci, które nie ukończyły 18 lat.

  W ramach ubezpieczenia dodatkowego można uzyskać wsparcie finansowe w razie ciężkiej choroby dziecka. Kwota świadczenia jest taka sama, bez względu na chorobę. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są podobne jak w przypadku wymienionych powyżej ubezpieczeń na życie, można je sprawdzić w OWU.

  Wysokość składki, a także sumy ubezpieczenia zależą od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą i towarzystwem ubezpieczeniowym oraz pracodawcą i pracownikiem. Przykładowo, w firmie zatrudniającej 15 pracowników ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie w wysokości do prawie 300 000 złotych, przy składce miesięcznej wynoszącej minimum 60 złotych. Kwota ta może być opłacana przez pracownika lub jego pracodawcę (wtedy polisa jest darmowa).
   
  Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Znajdziesz tam oferty 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych. W jednej kalkulacji możesz porównać do nawet 5 różnych polis.
  To warto wiedzieć
  1. Polisę dla przedszkolaka można wykupić samemu, jest to tzw. ubezpieczenie NNW dla rodzica i dziecka

  2. Alternatywą dla polisy NNW dla rodzica i dziecka jest ubezpieczenie rodzinne oraz grupowe

  3. Koszt wykupienia polisy NNW dla przedszkolaka może wynieść od 38 złotych rocznie, natomiast ubezpieczenie rodzinne to wydatek rzędu 59 złotych miesięcznie

  4. Jeśli dziecko zostało ubezpieczone w ramach polisy grupowej, polisa dla przedszkolaka może być darmowa, ponieważ jej koszty pokrywa pracodawca
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Choroby współistniejące - co to znaczy?

  23 LUT 2021
  Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce szybko zareagowały na koronawirusa. W...
  Porada img

  Zakażenia wirusem HIV a ubezpieczenie - co warto wiedzieć?

  18 LUT 2021
  Ubezpieczenie na życie może ochronić także w sytuacji, gdy doszło do...
  Porada img

  Ubezpieczenie stypendialne Żak - na czym polega?

  10 LUT 2021
  Szukasz ubezpieczenia, które gwarantowałoby Twojemu dziecku ochronę w...
  Porada img

  Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała

  04 LUT 2021
  Za każde złamanie ręki czy poważniejszy przypadek można otrzymać...
  Porada img

  Druga opinia medyczna - co warto wiedzieć?

  27 STY 2021
  Dodatkowa opinia medyczna przydaje się w sytuacji, gdy pacjent ma...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie na miesiąc - czy można kupić?

  30 GRU 2020
  Ochrona zawierana na krótki okres czasu nie jest żadną nowością na rynku...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu