Specjalnie dla Ciebie (Allianz Życie)

Specjalnie dla Ciebie (Allianz Życie)

Specjalnie dla Ciebie to polisa na życie przeznaczona dla każdego, kto szuka zabezpieczenia dla swoich najbliższych, a jednocześnie chce inwestować na przyszłe cele. Polisa ta również daje możliwość dopasowywania warunków ubezpieczenia do swoich zmieniających się potrzeb i możliwości w trakcie trwania umowy.

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie "Specjalnie dla Ciebie" jest zawierane na czas nieokreślony. Ubezpieczonym może zostać każdy, kto ma ukończone 13 lat i nie ukończył jeszcze 71 roku życia.

Umowa z osobą pomiędzy 61, a 71 rokiem życia może być zawarta pod warunkiem, że będzie opłacona składką jednorazową.

Ubezpieczenie pozwala połączyć zalety ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym oszczędzaniem. Klient sam decyduje o tym co jest dla niego ważniejsze. Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia:

 • Wariant ochronny (inaczej wariant I)

  Wysokość sumy ubezpieczenia jest określana przez klienta. Minimalna musi wynosić 10 000 lub 20 000 zł (w zależności od wieku ubezpieczonego), zaś maksymalna zależy od wieku i płci oraz od zawarcia umów dodatkowych.

  Po dwóch latach trwania umowy wysokość sumy ubezpieczenia może być podwyższana lub obniżana. Zmiana taka może mieć miejsce nie częściej niż raz w roku i do wysokości nie przekraczającej minimalnej i maksymalnej sumy ubezpieczenia.

 • Wariant inwestycyjny (inaczej: wariant II)

  Jest przeznaczony specjalnie dla osób, które pragną efektywnie inwestować swoje pieniądze. W wariancie inwestycyjnym nie jest wymagane oświadczenie o stanie zdrowia oraz badania medyczne. Integralną częścią umowy w wariancie inwestycyjnym jest ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku na sumę 20 000 zł.

 

Składka

Składka może być opłacana z częstotliwością:

 • roczną (minimum 1500 zł),
 • półroczną (minimum 750 zł),
 • kwartalną (minimum 375 zł),
 • miesięczną (minimum 125 zł)
 • lub w postaci składki jednorazowej (minimum 6000 zł).

Porównaj ceny

Istnieje możliwość dokonywania dodatkowych wpłat w postaci składek doraźnych w dowolnym czasie trwania umowy. Minimalna wysokość składki doraźnej wynosi 500 zł. Począwszy od drugiej rocznicy polisy wysokość składki, może być dowolnie zmieniana – zwiększana bądź zmniejszana do wysokości nie przekraczającej minimalnej składki rocznej.

Umowy dodatkowe

Ubezpieczyciel przewidział możliwość zakupu przez ubezpieczonych umów dodatkowych. Można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę:

 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW),
 • na wypadek poważnego zachorowania (DPZ),
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób (DIW),
 • dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIS).

 

Fundusze

Pieniądze wpłacane w formie składek regularnych i doraźnych inwestowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W ramach tych funduszy, towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia prowadzi rachunek jednostek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za wpłacane składki. Fundusze te różnią się od siebie stopniem ryzyka, a więc i spodziewanymi zyskami.

Lista funduszy:

 • Gwarantowanego,
 • Polskich Obligacji Skarbowych,
 • Obligacji,
 • Stabilnego Wzrostu,
 • Dynamicznego,
 • Aktywnej Alokacji,
 • Selektywnego,
 • Akcji Plus,
 • Akcji Małych i Średnich Spółek

 

Ograniczenia odpowiedzialności

W przypadku śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem:

 • samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • czynnego i biernego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, aktach stanu wojennego, jak również przebywania na terenach objętych stanem wojennym,
 • czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach i zamieszkach,
Allianz wypłaci Uposażonemu świadczenie równe wartości wykupu.

 

Wykup polisy

W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo do wykupu polisy lub do częściowego wykupu polisy. Wartość wykupu polisy odpowiada wartości jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach jednostek, pomniejszonej o koszt wykupu. Wartość jednostek ustala się według cen sprzedaży jednostek z dnia zarejestrowania wniosku o wykup lub częściowy wykup w systemie obsługi polis Allianz.

Ograniczenia odpowiedzialności

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, będącego wynikiem:

 • działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź ze wskazaniem ich użycia,
 • zaburzeń umysłu lub świadomości, udarów, napadów epileptycznych i innych stanów drgawkowych, jeżeli nie były one spowodowane przez nieszczęśliwy wypadek,
 • wypadku lotniczego, z wyjątkiem wypadków, w których Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych,
 • zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • czynnego i biernego udziału Ubezpieczonego w wojnie, działaniach wojennych, konfliktach zbrojnych i zamachach stanu, czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach i aktach terroru,
 • uprawiania następujących niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznej: baloniarstwo, heliskiing, lotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, rafting i wszystkie jego odmiany, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, szybownictwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, wspinaczka górska i skałkowa, wyścigi samochodowe i motocyklowe,
 • uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych,
 • działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
 • poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu o charakterze medycznym, zachowawczym lub zabiegowym, chyba że wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę, chyba że zatrucie powstało w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • samobójstwa lub próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności, chyba że stan ograniczonej poczytalności powstał na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wszelkich chorób somatycznych (np. zawał serca, udar mózgu), których bezpośrednią przyczyną powstania nie był nieszczęśliwy wypadek oraz chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych,
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub bez ważnego badania technicznego.

Porównaj ceny

Kilka słów o Allianz

Konsekwencja, innowacyjność i wrażliwość na potrzeby klienta. Dzięki tym cechom w ciągu kilkunastu lat obecności w Polsce z niezmienną dynamiką rozwoju Grupa Allianz stała się jednym z liderów polskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Dziś na siłę i stabilność marki Allianz pracuje pięć prężnych spółek:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oferujące ubezpieczenia majątkowe,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferujące ubezpieczenia na życie,
 • Allianz Bank Polska S.A., oferujący kredyty, karty kredytowe, lokaty i konto osobiste on-line,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oferujące fundusze inwestycyjne,
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. prowadzące otwarty fundusz emerytalny.

 

Źródło: Allianz

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 4.09

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu