Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Regulamin serwisu


Regulamin świadczenia usług przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.


§1 Warunki Ogólne

 1. Użytkownik serwisu "Ubezpieczenia na życie Rankomat", będącego subdomeną serwisu rankingubezpieczennazycie.pl, znajdującego się pod adresem https://kalkulator.rankingubezpieczennazycie.pl/kalkulator/ubezpieczenia-na-zycie/ (dalej "Serwisem") może skorzystać z usług określonych w niniejszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej "Regulamin") w zakresie ustalenia potrzeb ubezpieczeniowych Użytkownika, a następnie skontaktowania Użytkownika z dystrybutorami ubezpieczeń, którzy posiadają w ofercie umowy ubezpieczenia zgodne z oczekiwaniami Użytkownika.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej (dalej "Użytkownik") w zakresie ubezpieczeń na życie, tj ubezpieczeń wymienionych w Dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o ofercie lub umowie ubezpieczenia należy przez to rozumieć ofertę lub umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie, a ilekroć mowa jest o zakładzie ubezpieczeń, należy przez to rozumieć zakład ubezpieczeń na życie.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących usług, według szczegółowych reguł określonych w dalszej części Regulaminu:
  1. Usługa polegająca na zebraniu informacji określających potrzeby ubezpieczeniowe Użytkownika, a następnie przekazania tych danych dystrybutorom ubezpieczeń, którzy posiadają w ofercie ubezpieczenia spełniające potrzeby Użytkownika.
  2. Usługa polegająca na przekazywaniu potencjalnym klientom informacji na temat produktów ubezpieczeniowych oraz oferujących je zakładów ubezpieczeń. Usługa ta polega jedynie na przekazaniu ogólnych informacji, bez podejmowania dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia,
  3. Usługa polegająca na przekazywaniu agentom ubezpieczeniowym, lub zakładom ubezpieczeń informacji na temat Użytkowników Serwisu poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.
  (dalej zbiorczo zwane "Usługami")
  1. Usługa marketingowa, polegająca na przedstawieniu zainteresowanym użytkownikom również informacji na temat innych rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne, nieruchomości, podróżne, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odpowiednich zgód. W ramach usługi marketingowej Użytkownikowi mogą być również prezentowane różnego rodzaju treści marketingowe oparte o jego preferencje, określone na podstawie informacji zawartych w plikach cookie oraz analizie aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu.
  2. Usługi informacyjne, polegające na dostarczeniu różnego rodzaju treści publicystycznych, informacyjnych, poradników.
 4. Podmiotem świadczącym Usługi w Serwisie jest Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549898, NIP: 113-288-73-02 (dalej: "Rankomat" lub "Spółka").
 5. W ramach Serwisu Użytkownik po spełnieniu wymogów określonych w Serwisie może korzystać z wszystkich wariantów Usług (warianty Usług zostały opisane w ust. 3).
 6. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W chwili zaakceptowaniu Regulaminu pomiędzy Rankomat a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa na świadczenie Usług (dalej "Umowa").
 7. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę. Umowa może być rozwiązana przez złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności w formie elektronicznej poprzez wysłania maila na adres: iod@rankomat.pl
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/regulamin-serwisu w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

§2 Opis Usług

Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:

 1. Usługa polegająca na zebraniu informacji określających potrzeby ubezpieczeniowe Użytkownika, a następnie przekazania tych danych dystrybutorom ubezpieczeń, którzy posiadają w ofercie ubezpieczenia spełniające potrzeby Użytkownika (usługa "Dopasowanie oferty"):
  1. Usługa polega na zebraniu od Użytkownika informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych do określenia potrzeb Użytkownika w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Zbierane informacje powinny umożliwić dystrybutorowi ubezpieczeń określenie, czy jest w stanie przedstawić oczekiwaną ofertę ubezpieczenia oraz jej wstępne warunki, w tym zakres ubezpieczenia i potencjalną wartość składki;
  2. Po zebraniu danych, Spółka udostępnia współpracującym z nią dystrybutorom ubezpieczeń ogólne informacje o zapotrzebowaniu Użytkownika na otrzymanie oferty ubezpieczenia. Informacje nie zawierają danych osobowych;
  3. W sytuacji, gdy na podstawie udostępnionych ogólnych informacji, dystrybutor ubezpieczeń stwierdza, że jest w stanie przedstawić Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiadającą jego potrzebom, Spółka udostępnia mu dane osobowe, w tym dane kontaktowe, w celu przygotowania oferty i przedstawienia jej Użytkownikowi. Dane Użytkownika mogą być też przekazane dystrybutorowi ubezpieczeń na podstawie określonych przez niego wstępnie kryteriów, o ile oczekiwania i parametry dotyczące Użytkownika spełniają kryteria;
  4. Od momentu udostępnienia danych administratorem danych osobowych jest dystrybutor ubezpieczeń, któremu udostępniono dane Użytkownika;
  5. Za realizację wszystkich obowiązków związanych z dystrybucją ubezpieczeń, określonych w przepisach prawa, odpowiedzialni są poszczególni dystrybutorzy ubezpieczeń;
  6. W ramach usługi "Dopasowanie oferty" Rankomat nie gwarantuje, że Użytkownik uzyska satysfakcjonującą go ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia. Rankomat nie może również zagwarantować kontaktu ze strony agenta ubezpieczeniowego lub zakładu ubezpieczeń, w sytuacji, w której żaden z podmiotów nie zobowiąże się do przedstawienia oferty;
 2. Usługa dostarczania informacji na temat produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez różne zakłady ubezpieczeń (usługa "Zestawienie Produktów"):
  1. Usługa Zestawienie Produktów polega na zebraniu od Użytkownika informacji, a następnie na ich podstawie dostarczenie Użytkownikowi zestawienia dostępnych możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na życie w rożnych zakładach ubezpieczeń. Zestawienie oparte jest na ogólnie dostępnych informacjach na temat produktów poszczególnych zakładów ubezpieczeń;
  2. Zestawienie Produktów może obejmować minimalne ceny według udostępnionych przez zakłady ubezpieczeń ogólnych cenników. Minimalne ceny mają jedynie charakter poglądowy, nie stanowią ofert w rozumieniu prawa cywilnego;
  3. Zestawienie Produktów obejmuje podstawowe informacje o oferowanych przez dany zakład produktach. Informacje przygotowane są przez Spółkę na podstawie ogólnie dostępnych danych;
  4. Na ekranie Zestawienia Produktów Użytkownik może również zamówić kontakt ze strony Rankomat w celu rozpoznania możliwości otrzymania oferty od wskazanego ubezpieczyciela lub jego agenta. Zważywszy na fakt, że przedstawienie oferty przez agenta jest dobrowolne, Rankomat nie gwarantuje przedstawienia oferty określonego towarzystwa ubezpieczeń.
  5. Serwis w ramach usługi Zestawienie Ofert umożliwia Użytkownikowi filtrowanie informacji po interesujących go szczegółach, a także porównanie bezpośrednie wybranych przez Użytkownika zakładów ubezpieczeń;
  6. W ramach usługi Zestawienie Ofert Rankomat nie podejmuje dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.
 3. Usługa przekazywania agentom ubezpieczeniowym, lub zakładom ubezpieczeń informacji na temat Użytkowników ("Zamówienie Kontaktu"):
  1. Usługa Zamówienie Kontaktu polega na zebraniu od Użytkownika zainteresowanego poznaniem ofert ubezpieczenia z wielu zakładów ubezpieczeń, danych na temat jego potrzeb ubezpieczeniowych oraz danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  2. Dane dotyczące Użytkownika są udostępniane agentom ubezpieczeniowym lub bezpośrednio zakładom ubezpieczeń, które na podstawie podanych przez Użytkownika informacji stwierdzą, że mogą przedstawić Użytkownikowi interesującą dla niego ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia;
  3. Usługa "Zamówienie kontaktu" jest usługą uzupełniającą w stosunku do usługi "Dopasowanie oferty".

§3 Postanowienia ogólne dotyczące Usług

 1. Wszystkie Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Rankomat, za pomocą plików cookies, umożliwia Użytkownikowi zachowanie wcześniej wpisanych informacji na danym urządzeniu, celem dokończenia rozpoczętej kalkulacji lub powrotu do wcześniej wygenerowanego zestawienia.
 3. Przed skorzystaniem z Usług określonych w §2, dostarczanych przez Rankomat za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz udzielenia zgód wymaganych do świadczenia poszczególnych Usług.
 4. Rzetelność oraz przydatność dla Użytkownika Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uzależniona jest od rzetelności i dokładności podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik powinien podawać w Serwisie dane zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Rankomat świadczy Usługi określone w §2 we współpracy z wybranymi podmiotami działającymi na rynku ubezpieczeń w Polsce. W żadnym wypadku Rankomat nie zapewnia, że przedstawione oferty są wszystkimi dostępnymi dla Użytkownika.
 6. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §8.

§4 Przekazanie Danych Użytkowników towarzystwom ubezpieczeniowym

 1. Realizacja Usług uwzględnia przekazanie dystrybutorom ubezpieczeń, tj. zakładom ubezpieczeń oraz agentom ubezpieczeniowym danych Użytkownika, w tym danych osobowych.
 2. Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników, przekazuje je odpowiednim dystrybutorom ubezpieczeń w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert ubezpieczenia lub informacji na temat dostępnych ofert.
 3. Od momentu udostępnienia danych osobowych Użytkowników (nie dotyczy Usługi Zestawienie Produktów, w ramach której Rankomat nie udostępnia danych osobowych), dystrybutorzy ubezpieczeń, którzy otrzymali dane, stają się administratorem tych danych osobowych. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.

§5 Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

 1. Spółka udostępnia dane Użytkowników wyłącznie zweryfikowanym dystrybutorom, to jest takim, którzy są zarejestrowani w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych jako agenci ubezpieczeniowi lub zakładom ubezpieczeń, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
 2. Spółka udostępnia dane jedynie dystrybutorom, z którymi zawarła stosowne umowy, w których dany dystrybutor zobowiązał się m.in., do działania zgodnie z prawem, przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych, oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie, o ile odnoszą się one do dystrybutora.
 3. Użytkownik ma możliwość weryfikacji uprawnień agenta ubezpieczeniowego, który się z nim skontaktuje w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 (tel. +48 22 262-50-00, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie (tel. Infolinii +48 22 262-58-00).
 4. Spółka nie ma wpływu na treść postanowień umowy ubezpieczenia, którą Użytkownik zawiera z podmiotem oferującym ubezpieczenie.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pisemnie (osobiście w biurze Spółki lub drogą pocztową), ustnie (w siedzibie do protokołu lub telefonicznie pod nr tel: 22 270 00 33) lub mailowo na adres: iod@uo.rankomat.pl Reklamacje mogą dotyczyć usług świadczonych przez Rankomat. W przypadku reklamacji związanych z działalnością innych dystrybutorów ubezpieczeń lub związanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, reklamacje powinny być kierowane odpowiednio do tych dystrybutorów lub do zakładu ubezpieczeń. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Rankomat bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym – w takim przypadku Rankomat powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Rankomat powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową, z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Serwis jest Rankomat (Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549898).
 2. Dodatkowo w ramach świadczonej usługi, Rankomat udostępnia Twoje dane osobowe dystrybutorom ubezpieczeń oferującym ubezpieczenia na życie odpowiadające zgłoszonym przez Ciebie potrzebom. Od momentu udostępnienia dystrybutor ubezpieczeń staje się osobnym administratorem danych osobowych.
 3. Rankomat powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo na adres iod@rankomat.pl lub pisemnie na adres siedziby Rankomat.
 4. Rankomat przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i na podstawie:
  1. w celu świadczenia przez Rankomat usług. Usługi świadczone przez Rankomat polegają na zebraniu informacji na temat potrzeb ubezpieczeniowych Użytkownika, dotyczących ubezpieczenia na życie, a następnie umożliwieniu kontaktu z nim dystrybutorowi ubezpieczeń, który posiada w ofercie umowy ubezpieczenia odpowiadające potrzebom Użytkownika – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Rankomat. W szczególności Rankomat będzie przetwarzać dane Użytkownika w celu realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak np. realizacja praw podmiotów danych, określonych w RODO – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 kit c) RODO;
  3. w celach marketingowych Rankomat i podmiotów trzecich, w szczególności wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przedstawienie ofert ubezpieczenia oraz ich porównania (rankingu) – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO;
  4. w innych prawnie usprawiedliwionych celach Rankomat, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, cele statystyczne i raportowe, cele rozliczeń podatkowych, zarządzanie i usprawnianie serwisem internetowym rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-na-zycie/ - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO;
  5. w celach usprawnienia obsługi w serwisie internetowym możemy przetwarzać również dane osobowe zawarte w plikach cookie. Szczegóły dotyczące plików cookie znajdziesz w regulaminie serwisu, w części dotyczącej polityki cookie - - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO;
 5. Dane osobowe Użytkownika będą/mogą być przekazywane:
  1. agentom ubezpieczeniowym oferującym produkty ubezpieczeniowe lub bezpośrednio zakładom ubezpieczeń w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawienia Użytkownikowi oferty ubezpieczenia odpowiadającej jego potrzebom;
  2. podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takich jak np. urzędy skarbowe, organy ścigania, organ nadzoru;
  3. usługodawcom Rankomat (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizowaną umową.
 7. Dodatkowo dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej odwołania zgodnie z zasadami określonymi w polityce cookies. Zgoda może być odwołana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momenty wycofania zgody.
 8. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Rankomat. Rankomat przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla Rankomat ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub gdy dane Użytkownika będą Rankomat niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym korzystania z usług oferowanych przez Rankomat, na zasadach określonych w Serwisie.
 11. Korzystając z usług w Serwisie dane Użytkownika dotyczące sposobu korzystania ze strony mogą również podlegać profilowaniu na zasadach określonych w polityce cookies. Wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookie stanowi również zgodę na profilowanie, w tym w celach marketingowych. Odwołać zgodę można w każdym momencie czyszcząc pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki lub w inny sposób określony w polityce cookies.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 11 powyżej, dane Użytkownika nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, które wywoływałoby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Użytkownika.

§8 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpienie w jednej z następujących form: telefonicznie (nr tel 22 270 00 33, pisemnie (na adres siedziby Rankomat), ustnie (w siedzibie Rankomat), elektronicznie (adres email: iodo@rankomat.pl lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej pod adresem rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.
 2. Skutkiem rezygnacji z Usługi jest co do zasady usunięcie danych osobowych Użytkownika z zasobów Rankomat. Jednakże Rankomat nie usunie danych osobowych Użytkownika do czasu przedawnienia wszystkich możliwych roszczeń w przypadku świadczenia Usługi "Dopasowanie oferty" lub w przypadku, gdy dysponuje podstawą prawną do dalszego przetwarzania danych. Niezależnie od powyższego, w momencie złożenia rezygnacji uznaje się, że Użytkownik wycofał wszystkie zgody marketingowe i jego dane osobowe nie będą w dalszy sposób przetwarzane przez Rankomat, ani udostępniane w celu świadczenia Usług.

§9 Odpowiedzialność

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Rankomat. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Rankomat, Rankomat ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 4. Rankomat udostępnia na stronach Serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Serwisu. Rankomat nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rankomat nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika.
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Rankomat, Rankomat ma prawo zablokować dostęp do Serwisu na czas określony przez Rankomat. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 7. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§10 Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest dla użytkownika bezpłatne.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagana jest przeglądarka Internetowa zgodna z XHTML 1.0 Transitional lub wyższym oraz włączenie obsługi plików Cookies.
 3. Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2013 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, Poz. 1152 z póżn. zm.).
 6. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 7. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 1 czerwca 2020.
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2022 | Mapa serwisu